Zwroty i reklamacje

Zwrot

W celu zwrócenia zakupionego towaru Klient powinien w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki poinformować Sprzedawcę o chęci dokonania zwrotu zakupu.  Oświadczenie można przesłać przykładowo pocztą elektroniczną na adres hello@hooded.pl, wpisując w temacie wiadomości “Zwrot”. Następnie w przeciągu 14 dni kalendarzowych od  daty odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu lub formularzem odstąpienia od umowy na adres:  I&E Izabela Florek ul. ks. Pawła Buhla 11 45-950 Opole. Polska Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwracanego towaru.

Reklamacja

O chęci złożenia reklamacji Klient może poinformować Sprzedawcę w dowolnej formie, przykładowo za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając oświadczenie na adres hello@hooded.pl, w temacie wiadomości prosimy o wpisanie słowa “Reklamacja”.  Reklamowany towar wraz z wydrukowanym oświadczeniem należy przesłać na adres:  I&E Izabela Florek ul. ks. Pawła Buhla 11 45-950 Opole, Polska Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie poinformowany  drogą mailową.

§ 1 Zasady reklamacji na podstawie rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może żądać:
  1. Naprawy towaru (przedawnia się z upływem roku);
  2. Wymiany towaru na nowy (przedawnia się z upływem roku);
  3. Obniżki ceny;
  4. Odstąpienia od umowy (dokonanie zwrotu);
 2. Formułowanie reklamacji z tytułu rękojmi:
  • pismo skierowane powinno być do Sprzedawcy;
  • należy przedstawić dowód zakupu (wystarczy też np. potwierdzenie transakcji płatniczej);
  • należy zaznaczyć, że roszczenia jest na drodze rękojmi.
  • należy dokładnie opisać wadę wraz z dowodami jej wystąpienia (jeśli to możliwe);          
 3. Towar należy odesłać na koszt Sprzedawcy na podstawie wcześniej ustalonej formy Dostawy.
 4. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeśli tego nie zrobi,  reklamacja uznawana jest za rozpatrzoną pozytywnie i sprzedawca ma obowiązek zastosować rozwiązanie proponowane przez kupującego.

§ 2 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji  i konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. 
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Platforma ODR – złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

§ 3 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1.  Klient-Konsument i Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: I&E Izabela Florek, ul. ks. Pawła Buhla 11, 45-950 Opole lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: hello@hooded.pl. Oświadczenie można złożyć także poprzez formularz dostępny w Sklepie Internetowym, w zakładce – zwroty.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 5. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 6. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 7. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Koszt zwrotu pokrywa Kupujący. Przesyłki nieopłacone nie zostaną przyjęte.

Zamknij
Zaloguj
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Waluta
Język